INWESTYCJE

 

Spółka EGM podpisała z NCBiR Umowę o dofinasowanie projektu złożonego w konkursie „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, pt.:

Opracowanie i przygotowanie ulepszonego surowca do zastosowania w przemyśle szklarskim przez EGM Sp. z o.o.

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 2 090 790,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 2 090 790,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 1 521 668,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2015 – 30.09.2017

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spółka EGM podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu Departamentu Prewencji i Rehabilitacji dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej umowę na udzielnie dofinansowania na realizację projektu, pt.:

Poprawa BHP na stanowiskach pracy w Kopalni Wapieni „Wierzbica”

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 118 870,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 118 870,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 95 096,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 15.07.2015 – 14.11.2015.

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
  ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spółka EGM podpisała z PARP umowę na dofinansowanie, z programu Wsparcie w ramach dużego bonu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa, realizacji projektu nr 9/WDB/DPP/15, pt.:

Opracowanie dedykowanego sorbentu wapiennego do instalacji odsiarczania spalin przez EGM Sp. z o.o.

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 86 100,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 70 000,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 48 300,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 30.09.2015.

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
  MINISTERSTWO GOSPODARKI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Spółka EGM podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, schemat A: Projekty badawcze, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.:

„Przeprowadzenie interdyscyplinarnego projektu B+R w EGM Sp. z o.o.”

 • Całkowita wartość Projektu: 1 006 860,00 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 865 640,00 PLN
 • Całkowita wartość dofinansowania Projektu: 487 144,67 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2013 -  30.06.2015.

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Spółka EGM podpisała z PARP Umowę wsparcia na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pt.:

„Innowacyjna technologia otrzymywania zabezpieczonych przed aglomeracją
ultradrobnych frakcji z surowca wapiennego”

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 16 015 645,50 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 12 700 850,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 6 350 425,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2013 -  31.12.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Spółka EGM podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pt.:

„Wdrożenie technologii precyzyjnego rozdziału ziarnowego chroniącej
szczególne właściwości mączek wapiennych”

 • Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi: 6 978 400,00  PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 5 592 975,00  PLN
 • Kwota dofinansowania: 3 915 082,50 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.01.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Spółka EGM podpisała umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, pt.:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji aktywowanego
mechanicznie sorbentu do odsiarczania spalin”

 • Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi: 10 350 000,00 PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 8 597 480,00 PLN
 • Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 30.11.2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

KONURSY OFERT

KONTAKT

EGM S.A.

ul. Rydlówka 5
30-363 Kraków
tel:   +48 12 630 39 38

e-mail: biuroegm@ccom.pl

 

 

Kopalnia Wapieni "Wierzbica"

Wierzbica 37
28-305 Sobków
tel:  +48 41 387 14 48
tel   +48 41 375 71 00
fax: +48 41 375 71 01
e-mail: kopalnia.wierzbica@ccom.pl